Nhà phát triển: Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam