Nhà phát triển: Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông